ورود به پورتال کاربران
نام کاربری :
رمز عبور :
عضویت در سایت
دعوت به همکاری
بیمه مسئولیت
 
بیمه مسئولیت
 
 • مسئولیت حرفه ای پزشکان
 • مسئولیت کارفرمایان واحدهای صنعتی در مقابل کارکنان
 • مسئولیت سازندگان ابنیه در مقابل کارگران
 • مسئولین مدنی حرفه ای سردفتران دفتر یاران اسناد رسمی
 • مسئولیت مدنی منجیان و مدیران استخر
 • مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان
 • مسئولیت مدنی مدیران هتل ها
 • مسئولیت مدنی ناشی از عملیان=ت ساختمانی در ارتباط با زیانهای مالی وارده به اشخاص ثالث
 • مسئولیت دارندگان و سرویس کاران آسانسور و پله برقی
 • بیمه مسئولیت مالکین در مقابل همسایگان
 • بیمه مسئولیت مستاجرین در مقابل مالک ساختمان
 • مسئولیت مدنی صاحبان و مدیران مراکز نمایشی
 • مسئولیت مدیران
 • مسئولیت مسئولیت فنی بیمارستانها
 • بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای برق منطقه ای در قبال مشترکین
 • بیمه مسئولیت مالکان کشتی در قبال اشخاص ثالث
و همچنین:
 • پوشش مطالبات تامین اجتماعی
 • پوشش مسئولیت کارفرما در مقابل صدمات جانی وارده به اشخاص ثالث
 • پوشش بیمه ای برای شخص بیمه گذار
 • پوشش پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه
 • پوشش بیمه ای برای مسئولیت مهندسین ناظر، طراح و محاسب
 • پوشش هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه
 • پوشش حوادث ناشی از کار در اماکن وابسته به کارگاه
 • پوشش بیمه ای برای مأموریتهای خارج از کارگاه
 • پوشش بیمه ای برای حوادث ناشی از تصادم وسایل نقلیه موتوری
 • پوشش بیمه ای مازاد بر یک دیه
 • پوشش بیمه ای برای مسئولیت پیمانکاران
 • پوشش بیمه ای خسارت فوت بر اساس دیه سال آتی
 • پوشش بیمه ای پرداخت غرامت دستمزد روزانه کارکنان
 • پوشش بیمه ای عدم اعمال قاعده نسبی مربوط به افزایش تعداد کارکنان
 • پوشش بیمه ای حوادث غیر مرتبط با کار
 • پوشش بیمه ای ایاب و ذهاب از منزل به محل بیمه شده و یا بالعکس